ม.อ.ภูเก็ต เผยผลวิจัยปริมาณขยะจากธุรกิจน้องใหม่ยอดนิยม “บริการส่งอาหารถึงที่”

ภูเก็ต – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดเผยผลสำรวจ ปริมาณขยะจากธุรกิจน้องใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันอย่าง “บริการส่งอาหารถึงที่” เนื่องจากเป็นการบริการที่รวดเร็วทันใจ เพียงปลายนิ้วสัมผัสหน้าจอสมาร์ทโฟนในมือ ท่านก็จะได้รับอาหารที่ยังคงไว้ด้วยความร้อน หอมกรุ่นจากห้องครัว ของร้านค้าผู้เข้าร่วมบริการในแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ

ข่าวภูเก็ต

วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2562, เวลา 16:30 น.

จากการสำรวจในช่วงระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2562 พบว่า มีผู้ประกอบการที่ให้บริการส่งอาหารถึงที่ หรือ food delivery service ในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 3 ราย มีผู้ทำหน้าที่ในการรับส่งให้บริการดังกล่าวมากกว่า 2,850 คน มีร้านที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 1,000 ร้านค้า

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต เปิดเผยว่า สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการแข่งขันในปัจจุบัน ได้ทำให้วิถีชีวิตและพฤติกรรมของคนในสังคมหลาย ๆ ด้าน มีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รวมไปถึงพฤติกรรมการทานอาหารด้วย ที่แต่เดิมสาหรับคนที่ไม่ได้ปรุงอาหารทานเองที่บ้านจะมีการทานที่ร้านอาหาร แต่ปัจจุบันได้เกิดธุรกิจให้บริการอาหารแนวใหม่ในโมเดลธุรกิจที่เรียกว่า B2B2C หรือ Business to Business to Customer ซึ่งให้ผู้ประกอบการเข้ามาอยู่บน platform ของผู้คิดค้นการบริการ โดยในส่วนของธุรกิจอาหารได้เกิดการให้บริการการส่งอาหารถึงที่ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ๆ หรือพื้นที่จังหวัดที่ประชาชนดารงชีวิตอยู่อย่างแข่งขันและรีบเร่ง อย่างไรก็ตามได้เกิดปัญหาตามมาอันเนื่องมาจากธุรกิจดังกล่าวก็คือปัญหาการเพิ่มขึ้นของขยะ ซึ่งแต่เดิมถือเป็นปัญหาใหญ่และแก้ยากอยู่แล้วให้ซับซ้อนและรุนแรงยิ่งขึ้นไปอีก สาหรับจังหวัดภูเก็ตในรอบไม่กี่เดือนที่ผ่านมาธุรกิจ Food delivery service มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

ซึ่งจากการสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาขยะ และบรรจุภัณฑ์ที่เกิดจาก การให้บริการส่งอาหารถึงที่ กรณีการสั่งอาหารกล่อง และกรณีการสั่งเครื่องดื่ม ได้ผลที่น่าสนใจ ดังนี้

จำนวนชิ้นของกล่องบรรจุอาหารพบ กล่องกระดาษ 26.17%, กล่องพลาสติก 25.68% และกล่องโฟม 48.15% ส่วนจำนวนขยะช้อนพลาสติก พบว่ามีลูกค้ารับช้อน 37.14% และไม่รับช้อน 68.86%

สำหรับกรณีการสั่งเครื่องดื่ม พบว่ามีการใช้ แก้วพลาสติกถึง 100% ซึ่งเปอร์เซ็นของแก้วกระดาษหรือแก้วย่อยสลายได้เป็นศูนย์

สำหรับแนวทางการแก้ไข รศ.ดร.พันธ์ กล่าวว่า จากข้อมูลดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยได้ทำการสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ โดยไม่กระทบพฤติกรรมผู้บริโภค ดังต่อไปนี้
1. ให้ทางจังหวัดขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้ให้บริการ ใช้บรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการลดการใช้อุปกรณ์บางอย่างที่ไม่จำเป็นเช่น กรณีช้อนพลาสติกโดยใช้ช้อนที่บ้านหรือมีช้อนส่วนตัวติดตัวแทน หรือกรณีหลอดดูดพลาสติกให้ใช้หลอดกระดาษแทนหรือดื่มจากแก้วโดยตรง
3. รณรงค์ให้ไม่ใช้บริการร้านค้าที่ยังใช้บรรจุและอุปกรณ์ที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. จังหวัดประกาศนโยบายและปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจน เช่น ภูเก็ตเป็นจังหวัดปลอดโฟม และใครก็ตามที่มีการฝ่าฝืนให้มีมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง

ทั้งนี้ในส่วนของ ม.อ.ภูเก็ต เองได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหา โดยวางยุทธศาตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Campus) มีการบูรณาการอนุรักษ์ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเข้าไปในการเรียนการสอน การวิจัย และในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย อาทิ ม.อ.ภูเก็ตปลอดโฟม100% โครงการธนาคารขยะ การเปิดปิดแอร์เป็นเวลาที่กำหนด และงดใช้บรรจุภัณฑ์โฟม ถุงพลาสติก แก้วน้ำ ช้อน ส้อม และหลอดพลาสติก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายจังหวัดภูเก็ต และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ในปี 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าร่วมกลุ่ม มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) คือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก (UI Green Metric World University Ranking ) จัดอันดับโดยมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia) โดยมีมหาวิทยาลัยจากทั่วโลกเข้าร่วมกว่า 360 มหาวิทยาลัย จาก 61 ประเทศทั่วโลก โดยเกณฑ์ที่ใช้วัดเป็นมาตรฐานในการให้คะแนนเพื่อจัดอันดับนั้น ประกอบไปด้วย 6 หัวข้อคือ
1. Setting And Infrastructure (ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน) 15%
2. Energy and Climate Change (การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) 21%
3. Waste management (การจัดการของเสีย) 18%
4. Water usage (การจัดการน้ำ) 10%
5. Transportation (การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 18%
6. Education (ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน) 18%

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่