Mitsubishi Mirage 10/2018

วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562, เวลา 14:54 น.

อายุการใช้งาน 9 เดือน 9,000 กม. ประกันชั้น 1 เหมือนใหม่ ราคา 360,000.

ชื่อบุคคล: Andy
โทรศัพท์: Call 082 281 5976 ENG/098 059 8714 THAI

 

ตรวจสอบความปลอดภัย: