ภูเก็ตออกประกาศขอความร่วมมือ “งดออกนอกเคหสถาน 4 ทุ่ม - ตี 4” เริ่ม 4 พ.ค.

ภูเก็ต - วันนี้ (3 พ.ค.) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต/ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต และ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ลงชื่อในประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตที่ 1/2564 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น

ข่าวภูเก็ต

วันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2564, เวลา 20:29 น.

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 33/2564 (3 พ.ค.) ขอความร่วมมือประชาชนให้งดเดินทางออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่ มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เมื่อเสร็จภารกิจหรือหมดความจำเป็นให้กลับเข้าเคหสถานหรือสถานที่พำนักโดยเร็ว เพื่อลดการเดินทางที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและทั่วประเทศ มีผู้ติดเชื้อรายวันและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยพบผู้ติดเชื้อในลักษณะเป็นกลุ่มก้อน ซึ่งเกิดจากการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก การเดินทางของประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

โดยให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ เจ้าพนักงานสาธารณสุข จัดตั้งจุดตรวจ ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ควบคุมในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

 

 

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่