ภูเก็ตประชุมจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ’ภูเก็ตเกมส์’ รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้

ภูเก็ต - จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 คัดเลือกภาค 4 “ภูเก็ตเกมส์” และกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 38 “ภูเก็ตเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 4 (ภาคใต้) ณ จังหวัดภูเก็ต

ข่าวภูเก็ตประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐ

วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566, เวลา 10:00 น.

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 66 ที่ห้องประชุม 1 ใต้หอประชุมจังหวัดภูเก็ต นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 คัดเลือกภาค 4 “ภูเก็ตเกมส์” และกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 38 “ภูเก็ตเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 4 (ภาคใต้) ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต นายดำรง ไชยเสนา ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต นางสาวนฤมน ศรีสัจจัง คลังจังหวัดภูเก็ต นายโสภณ เคี่ยมการ ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

วาระการประชุมที่สำคัญ ประธานแจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า จังหวัดภูเก็ตได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 “ภูเก็ตเกมส์” ระหว่างวันที่ 19-28 พฤษภาคม 2566 ณ จังหวัดภูเก็ต และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “ภูเก็ตเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค 4 ระหว่างวันที่ 8-13 พฤษภาคม 2566 ณ จังหวัดภูเก็ต เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค 4 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “กาญจนบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 14-29 สิงหาคม 2566 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ “กาญจนิกาเกมส์” ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2566 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการเชิญส่วนราชการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอาทิ ข้อมูลสถานที่จัดการแข่งขัน ข้อมูลสถานที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ รวมถึงข้อบังคับคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาปรับใช้โดยอนุโลมเพื่อความสะดวกและความคล่องตัว ในการทำงานและการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของชาวจังหวัดภูเก็ตในการต้อนรับนักกีฬา

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่