ซอยด๊อกหนุนยุติความรุนแรงต่อสัตว์เนื่องในวันเด็กสากล

ภูเก็ต/ประทเศไทย - เนื่องในวันเด็กสากล (World Children’s Day) วันที่ 20 พฤศจิกายน มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (ซอยด๊อก) หน่วยงานด้านสวัสดิภาพสัตว์ซึ่งให้การช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดร่วมสนับสนุนยุติความรุนแรงต่อสัตว์และเชิญชวนให้ประชาชนรับเลี้ยงสัตว์จากศูนย์พักพิงแทนการซื้อจากฟาร์มและร้านขายสัตว์เลี้ยง

ข่าวภูเก็ตมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย

วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566, เวลา 14:35 น.

ภาพ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (ซอยด๊อก)

ภาพ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (ซอยด๊อก)

ในปี พ.ศ. 2566 นี้ องค์การสหประชาชาติได้ระบุไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก องค์การสหประชาชาติ (UNCRC) ว่า “เยาวชนต้องได้รับความคุ้มครองจากความรุนแรงทุกรูปแบบทั้งทางกายและทางจิตใจและการรับรู้ความรุนแรงที่เกิดขึ้น เช่นความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงต่อสัตว์” เป็นครั้งแรกที่การทารุณกรรมสัตว์ได้รับการกล่าวถึงในกฎบัตรสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และประเทศสมาชิกทั้ง 196 ชาติต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

จากข้อมูลของ Dog Trust Worldwide หน่วยงานด้านสวัสดิภาพสัตว์จากสหราชอาณาจักร พบว่าความรุนแรงต่อสัตว์ยังเชื่อมโยงกับความรุนแรงในครอบครัว การที่เด็กเห็นความรุนแรงต่อสัตว์ เช่นทำร้าย ทารุณกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ที่สร้างความทุกข์ทรมานเช่น การขังกรงแคบ ๆ การผูกสายจูงที่สั้นเกินไป ทำให้เด็กสะสมความเครียดและยอมรับความรุนแรง ซึ่งอาจพัฒนาไปถึงการเป็นผู้กระทำเหตุรุนแรงเองหรือเพิกเฉยหากเห็นความรุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัวหรือกับตัวเอง

สิ่งแวดล้อมมีผลอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของเด็ก การให้เยาวชนได้มีกิจกรรมนอกบ้าน ในธรรมชาติ โดยเฉพาะการปฎิสัมพันธ์และใช้เวลาร่วมกับสัตว์ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านบวก ซึ่งซอยด๊อกมีโครงการรับเลี้ยงสัตว์จรจัด เพื่อส่งเสริมให้ผู้สนใจเลี้ยงสุนัขและแมวรับเลี้ยงจากซอยด๊อกแทนการซื้อจากฟาร์ม การให้เด็ก ๆ เลี้ยงสัตว์และใช้เวลาร่วมกับสุนัขและแมวช่วยฝึกฝนด้านความรับผิดชอบ ความเมตตา การใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่น การแบ่งเวลาและประโยชน์ทางด้านการส่งเสริมพฤติกรรมในด้านอื่น ๆ

 

 

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่