ในหลวงโปรดเกล้าฯ คืนฐานันดรศักดิ์แต่งตั้งเจ้าคุณพระสินีนาฏฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานคืนฐานันดรศักดิ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราเจ้าคุณพระสินีนาฏพิลาสกัลยาณี

โพสต์ทูเดย์

วันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563, เวลา 15:20 น.

ในหลวงโปรดเกล้าฯ คืนฐานันดรศักดิ์แต่งตั้งเจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ภาพ โพสต์ทูเดย์

ในหลวงโปรดเกล้าฯ คืนฐานันดรศักดิ์แต่งตั้งเจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ภาพ โพสต์ทูเดย์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง แต่งตั้งให้ดำรงฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา มีรายระเอียดระบุว่า

โดยที่ นางสาวสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ มิได้เป็นผู้มีมลทินมัวหมอง จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางสาวสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ดำรงฐานันดรศักดิ์ เจ้าคุณพระสินีนาฏพิลาสกัลยาณี กับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหารและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา สืบเนื่องตลอดมาโดยให้ถือว่าไม่เคยถูกถอดถอนฐานันดรศักดิ์กับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรามาก่อน

โปรดเกล้าฯถอดฐานันดรศักดิ์ ยศทหาร เรียกคืนเครื่องราช ’เจ้าคุณพระสินีนาฏ’ ผิดราชสวัสดิ์ ไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม พุทธศักราช 2563

ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่