อนุทินเปิดการสัมมนาฯขับเคลื่อนนโยบายการแพทย์ก้าวหน้า นโยบายกัญชาทางการแพทย์

ภูเก็ต – วันนี้ (5 ส.ค.) เวลา 09.15 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ ’การขับเคลื่อนนโยบายการแพทย์ก้าวหน้า กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565’

เอกภพ ทองทับ

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565, เวลา 13:09 น.

โดยมี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมต่าง ๆ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1-13 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด ผู้รับผิดชอบภารกิจด้านผู้สูงอายุหรือยาเสพติด และผู้บริหารกรมการแพทย์ เข้าร่วมการสัมมนาฯ รวม 400 คน ณ ห้องประชุม โรงแรมประมุกโก้ รีสอร์ท ภูเก็ต ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า จากนโยบายกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีเป้าหมาย “ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และกำหนดจุดมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนใน 9 ด้าน ได้แก่ ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง เศรษฐกิจสุขภาพ การพัฒนาสมุนไพร การส่งเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่ การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบบบริการก้าวหน้า การขับเคลื่อนนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม มีธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส และเป็นองค์กรแห่งความสุข

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ ได้นำนโยบายดังกล่าว มาเป็นยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการแพทย์ก้าวหน้า กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้ความสำคัญในการสนับสนุนระบบบริการก้าวหน้า และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักของกรมการแพทย์ คือ การพัฒนาวิชาการและบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขใช้เป็นแนวทางในการให้บริการ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค

การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ การขับเคลื่อนนโยบายการแพทย์ก้าวหน้า กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันนี้ เพื่อสื่อสารนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและการแพทย์ก้าวหน้า กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก่ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ สร้างความเข้าใจรวมถึงความเชื่อมั่น สามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เชื่อมโยงและสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และประเทศชาติสืบไป สมดังปณิธานกรมการแพทย์ที่ว่า “ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต”

ทางด้าน นายอนุทิน กล่าวว่า จากที่ได้มอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุขเมื่อต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้ขอขอบคุณผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขจากทุกกรม กอง และขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ร่วมกันดำเนินการตามนโยบายอย่างเข้มแข็ง แม้ว่าจะต้องทุ่มเทเวลาเกือบทั้งหมดไปกับการแก้ปัญหาการระบาดของโควิด-19 เพื่อนำพาประเทศกลับสู่ภาวะปกติ ยังคงแบ่งเวลามาดำเนินการตามนโนยายอื่นๆอย่างครบถ้วนทำให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

ในวิกฤตโควิดนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีโอกาสในการพัฒนาการบริการทางการแพทย์ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยการสร้างประสบการณ์ใหม่ในการเข้ารับบริการที่บ้านมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบุคลากรต้องใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อเข้าไปหาผู้ป่วยเกิดการเชื่อมข้อมูลสุขภาพทำให้นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ไม่ต้องมีใบส่งตัวเกิดได้เร็วขึ้น กรมการแพทย์ได้มีการพัฒนา DMS smart hospital, Telemedicine นวัตกรรมทางการแพทย์ และระบบสารสนเทศ ที่จะเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น ๆ นำมาใช้เพิ่มความสะดวกสบายในการเข้ารับบริการให้กับประชาชนได้ โรงพยาบาลหลายแห่งของกรมการแพทย์พยายามให้การดูแลผู้ป่วยทุกสิทธิแบบ VIP สำหรับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ได้ร่วมกับกรมอนามัยพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมและทำโครงการรากฟันเทียม เพื่อทำให้ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่วนสถาบันมะเร็งแห่งชาติและโรงพยาบาลมะเร็งทั่วประเทศ ช่วยกันเสริมสร้างศักยภาพโรงพยาบาลต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ร่วมดำเนินโครงการมะเร็งรักษาทุกที่ (Cancer Anywhere) ได้เป็นอย่างดี

“ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้ประชาชนทราบว่านโยบายกัญชาทางการแพทย์ เป็นนโยบายที่ให้ไว้ด้วยความตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้ที่นอนไม่หลับ หรือรับประทานอาหารได้น้อย ผู้ป่วยโรคลมชัก มีโอกาสได้ใช้ยากัญชาอย่างเปิดเผยไม่ต้องหลบ ๆ ซ่อน ๆ นักวิชาการของกรมการแพทย์ได้ให้ข้อมูลแนวทางการรักษาที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุน ยังมีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมอนามัย และกรมอื่น ๆ ต่างเข้ามามีส่วนร่วมผลักดันนโยบายกัญชาทางการแพทย์ในระหว่างรอกฎหมายกัญชา กัญชง ขอให้ทุกฝ่ายได้ช่วยกันให้ความรู้กับประชาชนในการใช้กัญชาอย่างถูกวิธีต่อไป เรื่องทั้งหมดนี้ถือเป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา ตามชื่อของการจัดประชุมสัมมนา และขอบคุณทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งมั่นทุ่มเททำงานเพื่อประชาชน” นายอนุทิน กล่าว

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่