ม.ราชภัฏภูเก็ต เตรียมจัดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA ครั้งที่ 38

ภูเก็ต - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน 38th WUNCA การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 38 ภายใต้แนวคิด “มุ่งสู่การศึกษาอัจฉริยะเพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” (Towards Smart Education for Smart City and Sustainable Local Development) วานนี้ (13 ธ.ค.) ณ ห้องประชุมแคแสด 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีสื่อมวลชนจากแขนงต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

ข่าวภูเก็ต

วันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2561, เวลา 11:36 น.

ผศ.ดร.หิรัญ กล่าวว่า ทุกวันนี้โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัลผู้คนสัมผัสกับการใช้เทคโนโลยีตลอดทั้งวันทั้งคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนอินเตอร์เน็ตข้อมูล DATA มากมายระบบสารสนเทศไอทีด้วยพลังของเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ทำให้การดำเนินชีวิตกระบวนการคิดการทำงานต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันกับสภาพสังคมปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกำลังก้าวสู่การเป็น SMARTUNIVERSITY ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตได้เตรียมเรื่องการวางโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อเตรียมเข้าสู่การเป็น SMARTUNIVERSITYอย่างเต็มรูปแบบ

ครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 ร่วมกับสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (Uninet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่าย รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก ให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูล การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware Software

การจัดงานในปีนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับชาติ มาร่วมให้ความรู้ รวมถึงเป็นการบริการวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันอาชีวศึกษาเข้าร่วม ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน

โดยการจัดงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23 -25 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ประชุม และอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่