มีผลแล้ววันนี้! คุมช่อดอกกัญชา ต้องขออนุญาต ห้ามขายผ่านตู้-โฆษณาทุกช่องทาง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง คุมช่อดอกกัญชา เป็นสมุนไพรควบคุม ต้องขออนุญาตจำหน่าย หรือแปรรูป ห้ามขายผ่านตู้-โฆษณาทุกช่องทาง รวมถึงผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เด็กนักเรียน นิสิต นักศึกษา ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มีผลแล้ววันนี้

ข่าวภูเก็ต

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565, เวลา 13:28 น.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 ลงนามโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สาระสำคัญคือ ควบคุมไม่ให้นำกัญชาเฉพาะส่วนที่เป็นช่อดอกไปใช้ในทางที่ผิด

วัตถุประสงค์ของการคุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร หากผู้ใดต้องการนำช่อดอกกัญชาไปศึกษาวิจัย ส่งออก จำหน่าย หรือแปรรูป ต้องได้รับอนุญาต ตามมาตรา 46 พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข อาทิ
-ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุม หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี, สตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร
-ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุม หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ให้กับนักเรียน นิสิตหรือนักศึกษา
-ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุมเพื่อการสูบในสถานที่ประกอบการ เว้นแต่การจำหน่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
-ห้ามโฆษณาสมุนไพรควบคุมในทุกช่องทางเพื่อการค้า
-ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุม หรือสินค้าที่แปรรูปจากสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
-ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุม หรือสินค้าที่แปรรูปจากสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ในสถานที่ดังต่อไปนี้
(ก) วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
(ข) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
(ค) สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนตามมาตรา 46 พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 มีโทษตาม มาตรา 78 จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่