ภูเก็ตสั่งทุกพื้นที่เข้มสถานบริการ หลังเหตุวิวาทกราดยิงอุบล ไฟไหม้ผับชลบุรี

ภูเก็ต - จังหวัดภูเก็ตออกหนังสือด่วนที่สุด สั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง และนายอำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการกำชับให้สถานบริการและสถานประกอบการ

ประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐ

วันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2565, เวลา 09:00 น.

ที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการในพื้นที่ ถือปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ของทางราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อดูแลประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างสูงสุด

จากกรณีได้เกิดเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นในบริเวณสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ อาทิ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 กรณีเหตุมีกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะกันและมีการใช้อาวุธทั้งปืนสั้นและปืนยาวกราดยิงกันในลาดจอดรถตลาดนิกรธานี บริเวณลานร้านบันเทิง ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จนส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และผู้โดนลูกหลงบาดเจ็บอีกหลายราย ถือเป็นการกระทำและเป็นพฤติกรรมที่อุกอาจ ทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน 

และวันที่ 5 สิงหาคม 2565  กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานประกอบการชื่อ "เมาท์เท่น บี(Mountain B)" ตั้งอยู่เลขที่ 2/53 หมู่ที่ 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พบผู้เสียชีวิตเบื้องต้น จำนวน 13 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น จำนวน 27 ราย จากการตรวจสอบเบื้องต้นสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนั้น

ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้ นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ ภก 0018.1/ว 5873  เรื่อง มาตรการควบคุมสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ   สั่งการไปยังผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต, สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตนายอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ถือปฏิบัติและดำเนินการกำชับให้สถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการในพื้นที่ถือปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการต่าง ของทางราชการอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่และฝ่ายปกครอง ดำเนินการอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะการควบคุมอาวุธปืนในที่สาธารณะ เพราะพฤติกรรมและการใช้อาวุธปืนในที่สาธารณะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย รวมทั้งมีการกวดขันและดูแลอย่างเข้มงวดไม่ให้มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปได้รับความเดือดร้อน สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีก

2. ให้อำเภอ ซักซ้อมมาตรการป้องกันอัคคีภัย โดยประชุมกับผู้ประกอบการให้เข้มงวดและระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะด้านอาคาร สถานที่ ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ที่นำมาประกอบการแสดง และให้ตั้งชุดเฉพาะกิจออกตรวจสถานบริการที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการประจำทุกเดือน โดยให้เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการแนะนำและตักเตือนให้แก้ไข ตรวจสอบใบอนุญาต ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร การปฏิบัติตามมาตรการในการดูแสรักษาความสะอาด การตรวจใบอนุญาต ขายสุรา และยาสูบ เป็นต้น

3. ให้ตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ที่มีสภาพอาคารเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าไปใช้บริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่จะก่อให้เกิดอัคคีภัยในสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการนั้น โดยตรวจสอบในห้วงเวลาที่ยังไม่เปิดให้บริการ เพื่อสำรวจสภาพพื้นที่ ระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ทางออก ประตูทางออก ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ และประตูหนีไฟให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ. 2555

4. มาตรการกำหนดประตูเข้า-ออก ทางหนีไฟ อุปกรณ์รับเพลิง ให้ดำเนินการตรวจสอบให้มีความพร้อมสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งมีป้ายไฟสัญลักษณ์แสดงการเข้า-ออก ที่ชัดเจน

5. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทุกแห่งเพิ่มความระมัดระวังและให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาคาร สถานที่ หรืออุปกรณ์ที่นำมาประกอบการแสดง โดยจัดให้มีผู้ดูแลระบบความปลอดภัยและป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ

6. ให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องตรวจสอบอาคาร และการให้ความช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติภัยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว โดยให้ตรวจสอบอาคารด้านความมั่นคงแข็งแรง และด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย

ทั้งนี้ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้สั่งกำชับขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง และนายอำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อดูแลประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างสูงสุด 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่