ผู้ว่าฯ ภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนและเด็กดีเด่นจังหวัดภูเก็ต ปี 2566-67

ภูเก็ต - วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผวจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ รอง ผวจ.ภูเก็ต ร่วมเป็นประธานมอบเกียรติบัตร “เยาวชนดีเด่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566” และเกียรติบัตร “เด็กดีเด่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2567” ณ ห้องประชุมมุกอันดา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสุพิพัฒน์ อนุราช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ครู อาจารย์ พร้อมด้วยนักเรียนและนักศึกษาซึ่งได้รับรางวัลฯ เข้าร่วม

ข่าวภูเก็ตประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐ

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2567, เวลา 16:00 น.

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผวจ.ภูเก็ต กล่าวแสดงความยินดีกับเด็กและเยาวชนที่ได้รับรางวัล “เยาวชนดีเด่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566” และ “เด็กดีเด่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2567” โดยกล่าวว่า รางวัลนี้เป็นกำลังใจสำหรับคนเก่ง ความสำเร็จในวันนี้เกิดจากความสามารถที่ยอดเยี่ยมของทุกคน จึงเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจยิ่ง ขอให้สะสมความดีนี้ไว้และหวังว่าทุกคนจะตั้งใจเรียน เป็นคนดีของครอบครัวและสังคม

รางวัลดังกล่าว มีที่มาเนื่องจาก สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปุถัมภ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นอย่างต่อเนื่องมาตลอดเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกับรัฐบาลในการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติและวันเด็กแห่งชาติ เพื่อคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นซึ่งเป็นผู้พร้อมด้วยคุณภาพและคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้กระทำความดีและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มากยิ่งขึ้น และยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนดีเด่นให้เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชนทั่วไป จังหวัดภูเก็ต โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนได้พิจารณาคัดเลือกเยาวชน จำนวน 8 คน เมื่อที่ 20 เมษายน 2566 ซึ่งมีมติให้ นางสาวพชร นิลธนาชนะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต และนายธเนศ เรืองโชคอนันต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ต เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2566

และให้เยาวชนทั้ง 8 คน ประกอบด้วย นางสาวพชร นิลธนาชนะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต, นายธเนศ เรืองโชคอนันต์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, นางสาวกัญญาวีร์ วงศ์ธนวิรฬห์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา, นายกวินทร์วิชญ์ พรหมมาศ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา, นางสาวรัตศิตา รอบคิด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จ.ภูเก็ต, นางสาวอาทิตยา ประสานการ โรงเรียนกะทู้วิทยา, นางสาวกฤติมา พัฒกอ โรงเรียนกะทู้วิทยา และนายอาซิก นามชาตรี ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็น “เยาวชนดีเด่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566”

พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเด็ก จำนวน 16 คน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 และมีมติให้ ด.ญ.นันท์นิชา ธรรมธวัชวงษ์ โรงเรียนวิทยาสาธิต และ ด.ญ.ฟ้าลดา ชูสวัสดิ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา เป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2567

และให้เด็กทั้ง 16 คน เป็น “เด็กดีเด่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2567” ประกอบด้วย ด.ญ.นฐวรรณ พิราบขาว, ด.ญ.กุลปริยา รักษารักษ์ และ ด.ญ.สุกัญญา พงศ์จันทรเสถียร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้), ด.ญ. นันท์นิชา ธรรมธวัชวงษ์ โรงเรียนวิทยาสาธิต, ด.ช.กิตตินันท์ สุดจันฮาม โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ,ด.ญ. ฟ้าลดา ชูสวัสดิ์ ด.ญ.บุญญาวรีย์ ระเด่น ด.ญ.วรัชญ์ชญา ขุนเมือง และ ด.ญ.เปมิกา กวิ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา, ด.ญ.วฒนิดา ปาตังตะโร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ, ด.ช.วรกร สกุลทับ โรงเรียนบ้านในทอน, ด.ญ.ญาณิศา ไตรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว, ด.ญ.ณัฐธิชา เตะหนอน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านนาบอน, ด.ช.ยศุภณัฐ พนาวัน โรงเรียนบ้านม่าหนิก, ด.ช.อัษฎาวุธ อวะศรี โรงเรียนวิชิตสงคราม และ ด.ญ.ธันยพร แย้มยิ่ง โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15)

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่