ทีเส็บกระตุ้นตลาดโดเมสติกไมซ์รับเปิดประเทศ ประชุมเมืองไทย ปลอดภัย สร้างสรรค์

ภูเก็ต - ทีเส็บกระตุ้นตลาดไมซ์ในประเทศช่วงไตรมาสสุดท้ายรับนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล คาดการเดินทางจะคึกคักมากขึ้นหลังหลาย ๆ จังหวัดเริ่มเปิดเมืองชูเครื่องมือสำคัญ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” และ “10 เส้นทางไมซ์สร้างสรรค์” ย้ำจัดกิจกรรมประชุม สัมมนาภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564, เวลา 12:05 น.

ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตถือเป็นไมซ์ซิตี้ที่มีศักยภาพในการรองรับการจัดงานไมซ์จากทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ทั้งด้านสถานที่จัดงาน การคมนาคม และสถานที่ท่องเที่ยว ก่อนและหลังการประชุม สัมมนา อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านของจุดหมายปลายทางของนักเดินทางไมซ์ทั้งในประเทศและจากทั่วโลก ที่มาเยือนเป็นจำนวนมากในแต่ละปี หลายสถานที่ของภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นส่วนของเมืองเก่า ชายหาด ทะเล รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ต่างได้รับความนิยมไม่น้อยไปกว่ากัน แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้รายได้จากกิจกรรมไมซ์และการท่องเที่ยวลดลงเป็นอย่างมาก ถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญของพวกเราทุกคน ตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น ไปจนถึงระดับประเทศ

“ก่อนที่จะมีโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นั้น จำนวนประชากรที่อยู่ในภูเก็ตที่ประกอบอาชีพธุรกิจบริการต่าง ๆ ทั้งรถเช่า โรงแรม และร้านอาหารกว่า 95% ต้องหยุดชะงัก แต่เมื่อโครงการดังกล่าวได้เริ่มต้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม จนมาถึงขณะนี้ก็เห็นได้ชัดว่าธุรกิจในจังหวัดคึกคักมากขึ้น และเมื่อรัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศ เปิดเมืองอย่างจริงจัง ย่อมส่งผลให้ภาพของการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจนั้นยิ่งชัดเจน ทั้งนี้ การส่งเสริมให้จัดกิจกรรมไมซ์ขึ้นในพื้นที่นั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุม สัมมนา กิจกรรมนอกสถานที่ขององค์กรต่าง ๆ ถือเป็นเรื่องดีและควรเกิดความร่วมมือกันทุกภาคส่วน เพราะเมื่อมีกิจกรรมเกิดขึ้น ทุกคนจะได้รับประโยชน์ไปด้วยกันโครงการประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของจังหวัดในภาพรวม”

นายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า จากการเริ่มดำเนินงานโครงการ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” ในปี 2563 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจกว่า 237ล้านบาท โดยในปี 2564 ทีเส็บได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้การสนับสนุนจำนวน 20ล้านบาท และพัฒนาระบบการขอรับการสนับสนุนให้เป็นรูปแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบผ่านแพลตฟอร์ม ThaiMICEConnect.com ซึ่งเป็น e-MICE Marketplace ที่สมัครเข้าใช้บริการได้ง่าย ช่วยลดขั้นตอนขององค์กร ปัจจุบันมีผู้ขอรับการสนับสนุนและอนุมัติแล้วรวม 813 งาน (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564) และแสดงความจำนวนมากกว่า 1,000 งาน

“จากข้อมูลพบว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน - 30 กันยายน 2564 พบว่า มีผู้เข้าร่วมงาน 43,530 คน มีมูลค่าการจัดงาน 63 ล้านบาท โดยมีจำนวนงานที่ได้รับการอนุมัติ 637 งาน กระตุ้นให้มีการจัดกิจกรรม 2,187 กิจกรรม เกิดมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมรวม 119 ล้านบาท และเกิดการจ้างงาน 966 คน แสดงให้เห็นว่าการประชุมสัมมนาในประเทศยังถือเป็นเครื่องมือสำคัญหลักในการกระตุ้นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ และทำให้ ecosystem ของอุตสาหกรรมไมซ์ยังคงขับเคลื่อน

ทีเส็บจึงวางแผนในการกระตุ้นการเดินทางของตลาดไมซ์ในประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาต่อยอดให้มีความยั่งยืน เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพาตลาดต่างประเทศเพียงอย่างเดียว โดยเน้นการประชุมสัมมนาภาครัฐและเอกชนเป็นกลไกขับเคลื่อนพร้อมกับการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ภูมิภาค โดยเฉพาะขณะนี้ที่หลายๆ เมืองมีนโยบายผ่อนคลายการจัดกิจกรรมรับนโยบายเปิดประเทศ แต่ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ COVID Free Setting ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุม สัมมนา เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 22.00 น. การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 500 คน ให้ผู้เข้าร่วมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา จัดให้มีช่วงเวลาพักเพื่อการระบายอากาศของห้องประชุม จัดเตรียมอาหารแบบแยกเป็นชุดและเว้นระยะห่างไม่ให้แออัด พร้อมทั้งดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการจัดงานไมซ์อย่างเคร่งครัด”

นอกจากนี้ ล่าสุดทีเส็บได้มีเครื่องมือทางการตลาด อย่างโครงการ “10 เส้นทาง ไมซ์สร้างสรรค์”ที่ร่วมมือกับกลุ่มบริษัท DMC (Destination Management Company) ในการออกแบบเส้นทางเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ กระตุ้นและขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐและเอกชนให้เกิดการจัดประชุมสัมมนาและจัดกิจกรรมทั่วประเทศภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัย โดยสามารถคลิกขอใบเสนอราคาได้ง่าย ๆ ผ่านทาง www.thaimiceconnect.comเช่นเดียวกัน คาดว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีจากการที่หลายจังหวัดเริ่มเปิดเมืองให้มีการจัดกิจกรรมได้ และประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง

โครงการ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” เปิดให้ขอรับการสนับสนุนตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนเงินงบประมาณที่ให้การสนับสนุน โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 15,000บาทสำหรับการจัดกิจกรรม 1วัน ไม่น้อยกว่า 6ชั่วโมง และ 30,000บาทสำหรับการจัดกิจกรรม 2วัน 1คืนสำหรับการจัดกิจกรรมองค์กร ได้แก่ การประชุม การสัมมนา การอบรม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในชุมชน โดยยื่นขอรับการสนับสนุนล่วงหน้า 9 วันก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรม และจัดกิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thaimiceconnect.com, Facebook : Thai MICE Connect หรือ Line : @thaimiceconnect และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 0 2793 3456 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30– 17.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่