ชื่นชมเด็กไทยคว้าแชมป์โลกสร้างดาวเทียมจำลองจิ๋ว รัฐเล็งตั้งภาคีอวกาศไทย

นายกรัฐมนตรีชื่นชมเด็กไทยคว้าแชมป์โลกแข่งขันสร้างดาวเทียมจำลองจิ๋ว รัฐเล็งตั้งภาคีอวกาศไทย ส่งเสริมการพัฒนาดาวเทียมสร้างประโยชน์อย่างแท้จริง

ประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐ

วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565, เวลา 11:04 น.

ภาพ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชื่นชมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ที่สามารถคว้าแชมป์โลก และคว้าอันดับ 7 ในการแข่งขันสร้างดาวเทียมจำลองขนาดจิ๋ว Annual CANSAT Competition 2022 ณ สถาบันโพลีเทคนิค และมหาวิทยาลัยรัฐเวอร์จิเนีย รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา โดยมี 49 ทีม จากทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขัน

การแข่งขัน Annual CANSAT Competition 2022 เป็นการแข่งขันสร้างดาวเทียมจำลองที่มีขนาดเล็กจิ๋วเท่ากระป๋องเครื่องดื่ม หรือ ที่เรียกว่า “CANSAT” โดยปฏิบัติตามภารกิจที่กำหนด นักเรียนไทยทีม Descendere สามารถคว้าแชมป์โลก ด้วยคะแนน 86.2185% ส่วนทีม Gravity คว้ารางวัลอันดับ 7 ของโลก ด้วยคะแนน 66.4924%

รัฐบาลให้ความสำคัญและสนับสนุนการทำวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดาวเทียมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีอวกาศ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้สนับสนุนโครงกาภาคีความร่วมมืออวกาศไทย หรือ Thailand Space Consortium (TSC) โดยมี สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเป็นแกนหลัก ขณะนี้มีโครงการการพัฒนาดาวเทียมเชิงแสงที่เป็นประโยชน์กับการทำเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) มีความต่างจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรทั่วไปสามารถเห็นความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ ปริมาณสารตกค้าง สารพิษจากยาฆ่าแมลงในพืช หรือความชุ่มชื้นของดิน เป็นต้น

นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการสร้างคนให้มีความรู้และทักษะอย่างเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะคือหัวใจของความก้าวหน้าทางดาวเทียมและอุตสาหกรรมอวกาศ ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดาวเทียมวิทยาศาสตร์ หรือดาวเทียมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับประเทศ รวมถึงสนับสนุนการจัดตั้งสตาร์ทอัพที่พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอวกาศ เพื่อให้เกิดการลงทุนโดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐาน ศักยภาพ และเครือข่ายที่มีอยู่ เพื่อพัฒนาบุคลากรและนำองค์ความรู้ทีมาสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมอวกาศที่มีมูลค่ามหาศาล และเกิดประโยชน์ต่อประเทศในภาพรวม

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่